ضرب المثل های مشهور فارسی یا اندکی توضیح

به نام خدا

مشهورترین ضرب المثل ها

.حرف  (الف)

.از اسب فرو آمد و بر خر نشست. حکایت کسی است که از مقامی بالاتر تنزل پیدا کند و زیر دست زیر دستان خود باشد

.از خر می پرسند چهارشنبه کی است .سراغ چیزی را از کسی که درک و فهم پایین دارد گرفتن است.

.از خوردن سیر نشدی از لیسیدن سیر نمی شوی.حکایت کسی است که قدر فراوانی را نمی داند و بعد از اینکه نعمت و وفور را از دست داد دنبال چیزهای کم ارزش می گردد.

.از سوزنگر آهن نتوان خرید.از مردم تنگ نظر و خسیس انتظار سود یا توقع خدمت نمی توان داشت.

.اگر بپوشی رختی و نشینی تختی، می بینمت به چشم آن وقتی.ظاهر تو هر چه باشد،فرقی نمیکند و در نظر من تو همان هستی که بودی

.آنان که غنی ترند محتاج ترند.افرادی که  ثروتمند هستند بیشتر حرص مال می خورند.

.آب حیات از دم عقرب مجوی.انتظار خوبی و نیکی از آدم بد نداشته باش.

.آدم تنبل، عقل چهل وزیر را دارد.آدم تنبل برای اینکه کاری را نکند به دیگران زیاد پند می دهد.

پایان قسمت اول.........

/ 0 نظر / 30 بازدید