جملات قصار

وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی ، بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن
.

از زشت رویی پرسیدند :
آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟
گفت : در صف کمال
.
اگر کسی به تو لبخند نمیزند ، علت را در لبان بسته خود جستجو کن
.
مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است
 
 
همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست
.
چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی
و دست دعا به درگاه خداوند برداری
.
با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن
و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن
.
هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید
. مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد
.
. شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار
. وقتی تنها شدی بدون که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش
. یادت باشه که :
در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی . به آنچه گریه دار بود میخندی
. آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است
. کشتن گنجشکها ، کرکس ها را ادب نمی کند
. از دشمن خود یک بار بترس و از دوست خود هزار بار
.
فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد

.

به شیک پوشان بگویید:آخرین مد کفن است

/ 0 نظر / 13 بازدید